Türk Dış Politikasında Çok Yönlülüğün Yakın Tarihi

Türk dış politikası Soğuk Savaşın sona ermekte olduğu yolunda ilk belirtilerin ortaya çıkmasıyla birlikte bir değişim sürecine girdi. Konjonktürel değişikliklere pragmatik tepkiler verme konusunda deneyimli olan dış politika karar vericileri yeni duruma uyum sağlarken bir yandan Türkiye’nin temel yönelimlerinin korunması ve süregelen sorunlara mevcut koşullarda zemin kaybedilmeden çözüm aranması, diğer yandan değişen dünyada Türkiye’ye yeni bir rol bulabilmek için çok yönlü inisiyatifler geliştirilmesi çabasına girdiler. Karar vericilerin kişilik ve üslup farklılıkları dışında büyük ölçüde konjonktürel dalgalanmaların seyrine paralel olarak gelişme gösteren bu çabalar, Türkiye’nin ekonomik olarak güçlü bir görüntüye kavuşması ve hükümet istikrarının sağlanmasıyla daha belirgin sonuçlar vermeye başladı.

Bu araştırma, 1989’dan bu yana Türk dış politikasındaki devamlılık ve değişim eğilimlerini karar verici aktörler, karar verme sürecini belirleyen yapılar ve dünya konjonktürünün seyri göz önünde tutularak inceleme ve karar vericilerin niyet beyanlarından yola çıkarak alınan sonuçları değerlendirme amacını gütmüştür. Varılan sonuç, Cumhuriyet dönemi Türk dış politikasına temel teşkil eden ilke ve yönelimlerde devamlılığın sürdüğü, ancak dünyadaki radikal dönüşümle birlikte Türk dış politikasında da İkinci Dünya Savaşı sonrasıyla karşılaştırılabilecek boyutlarda bir değişim başladığı, bu değişimin tesadüfi ya da dışsal etkilerle değil karar vericilerin bilinçli tercihleriyle sürdürüldüğü, bununla birlikte henüz amaçlanan hedeflere ulaşmaktan uzak olunduğu yönündedir.